Upis na univerzitete u Sloveniji u većini slučajeva vrši se bez prijemnog, i to je jedna od prednosti. Međutim, u nekim slučajevima objektivno nije dovoljno upisati se bez prijemnog – na primer, ako govorimo o umetnosti ili sferi arhitekture. U takvoj situaciji nije dovoljno da polaznik ima završenu srednju školu i dobar prosek u srednjoj školi – potrebno je položiti i prijemne ispite. Rezultati dobijeni na ispitu su odlučujući za upis na željeni fakultet.

Photo: Designed by @tutatama

U Sloveniji se prijemni ispiti polažu na sledećim fakultetima:

UNIVERZITET U LJUBLJANI

Muzička akademija

Na programu muzičkih umetnosti održavaju se prijemni ispiti iz glavnog predmeta i teorijsko-muzičkih predmeta. Maturanti umetničkih gimnazija oslobođeni su polaganja ispita iz teorijsko-muzičkih predmeta; ostali moraju položiti ispit iz solfeđa, harmonije i istorije muzike. Određeni profili imaju posebne zahteve, na primer, pismeni zadatak, predstavljanje autorskih kompozicija, proveru sluha za muziku itd.

Na programu muzičke pedagogije ispit se sastoji iz 4 dela: pismeni deo, klavir, vokal i solfeđo, kao i pedagoški test (esej i intervju). Rezultati ispita vrede samo za tekuću godinu.

Akademija za pozorište, radio, film i televiziju

Na svim programima morate položiti ispit iz sklonosti i sposobnosti i dokazati posedovanje relevantnih psihofizičkih sposobnosti. Potonje se potvrđuje potvrdom o opštem zdravstvenom stanju. Na programima filmske i TV umetnosti i pozorišne režije mora se proći poseban test kako bi se proverio vid i sluh kandidata. Rezultati ispita vrede samo za tekuću godinu; možete ga polagati najviše triputa. Ako iz prvog pokušaja ne uspete, ne očajavajte: mnogi poznati slovenački glumci polagali su ispit nekoliko puta. Važno: za upis na sve programe Akademije za pozorište, radio, film i televiziju potrebna je potvrda o poznavanju slovenačkog jezika na nivou B2.

Akademija likovnih umetnosti i dizajna

Prijemni se sastoji iz dva dela. Prvi deo je zadatak vezan za izabrani program. Drugi deo ispita, koji se takođe razlikuje zavisno od programa, mogu polagati samo oni koji su uspešno položili prvi. Rezultati ispita vrede samo za tekuću godinu; preporučuje se da se prijavite za jedan od pripremnih kurseva.

Biotehnološki fakultet

Tokom prijemnog za upis na program pejzažne arhitekture kandidati demonstriraju kvalitete potrebne u ovoj struci: dobru percepciju prostora, kreativne veštine, razumevanje verbalnih i grafičkih nijansi i njihovo izražavanje (crtanje). Ispit je pismeni. Temu ispita sposobnosti izražavanja, tačan metod provere i kriterijume ocenjivanja određuje komisija.

Arhitektonski fakultet

Ispit sklonosti i sposobnosti za za arhitekturu uključuje proveru umetničke i prostorne percepcije i izražavanja, kao i poznavanje problematike arhitekture. Takođe, tokom ispita, crtež se radi po modelu, prema memoriji i percepciji prostora. Prijemni za kandidate za smer urbanizma obuhvata testiranje veština logičkog mišljenja, sposobnosti prostorne percepcije i izražavanja te razumevanje problema modernog života. Ispit se po pravilu održava u roku od dva dana: prvi dan se izvode grafički zadaci, a drugog dana slede razgovori sa kandidatima. Rezultati ispita vrede samo za tekuću godinu.

Fakultet sporta

Kandidat na prijemnom za fiskulturu mora uspešno položiti sledeće discipline: trčanje na 100 i 2400m, skok u dalj, kolut nazad, zgibovi za žene i muškarce, plivanje na 100m. Rezultati ispita vrede samo za tekuću godinu. Kandidati tokom drugog upisnog roka (u septembru) mogu popraviti svoje ocene. Dodajemo da, radi uspešnog polaganja prijemnog, fakultet svake godine organizuje pripremnu nastavu.

Prirodno-tehnički fakultet

Ispit za upis na program dizajna tekstila i odeće uključuje proizvoljno crtanje i slikanje ljudskih figura, dizajn odeće, dizajn tekstila i proveru percepcije boja. Kandidati moraju pokazati svoje veštinu rada sa rukama, bitnu kod dizajna tekstila. Rezultati ispita vrede samo za tekuću godinu.

Pedagoški fakultet

Za upis na program umetničke pedagogije neophodno je položiti ispit umetničkih sklonosti, koji se sastoji od dva zadatka (crtanje figure na modelu i slikanje mrtve prirode), kojima kandidat pokazuje svoje umetničke sposobnosti. Rezultati ispita vrede samo za tekuću godinu. Za upis na program logopedije i surdopedagogije kandidati moraju položiti ispit iz komunikacijskih veština. Rezultati ispita vrede samo za tekuću godinu.

Fakultet zdravstvenih nauka

Za upis na program laboratorijske zubne protetike potrebno je položiti praktični ispit koji se sastoji od tri dela:crtanja, lepljenja i oblikovanja raznih materijala. Od kandidata koji žele upisati Fakultet zdravstvenih nauka biraju se samo određeni kandidati, oni sa prirodnim talentom. U slučaju dovoljnog interesovanja, fakultet organizuje pripremnu nastavu. Treba imati na umu i to da ovaj fakultet traži certifikat poznavanja slovenačkog na nivou В2.

UNIVERZITET U MARIBORU

Fakultet za građevinu, saobraćaj i arhitekturu

Za upis na studije arhitekture potrebno je položiti ispit umetničkih sklonosti i sposobnosti. Prilikom testiranja uzimaju se u obzir sposobnosti kandidata koji žele postati arhitekte, njihove kreativne veštine, nivo percepcije prostora, domišljatost, prilagodljivost, društvenost, estetika i erudicija. Kandidati rade zadatak iz oblasti umetnosti i imaju intervju.

Pedagoški fakultet

Ispit za proveru muzičkih sposobnosti za program muzičke pedagogije sastoji se od pismenog i usmenog dela. Kandidat polaže klavir i mora posedovati znanja iz oblasti muzike. Ispit iz umetničkih sklonosti za upis u program umetničke pedagogije uključuje crtanje ili slikanje na otvorenom na zadatu temu. Kandidati za studije sportskog treninga mora da položi ispit iz motorike (snaga ruku i nogu, koordinacija, gibkost, itd.) Osim toga, za sve studijske programe na Pedagoškom fakultetu potreban je certifikat poznavanja slovenačkog na nivou В2.

PRIVATNE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

Alma Mater Europaea, Akademija plesa

Svi kandidati koji se žele upisati na program plesnih umetnosti i koreografije moraće položiti ispit umetničkih sposobnosti s prezentacijom portfolija. Takođe je potrebno priložiti potvrdu o zdravstvenom stanju sa ličnom anamnezom, u kojoj su podaci o preležanim povredama i bolestima i sposobnosti da se izdrže veći psihofizički napori. Ovu potvrdu može izdati porodični lekar.

Fakultet dizajna

Prijemni se sastoji iz dva dela. Prvi deo je pismeni, obuhvata proveru veština dizajna, kreativnih sposobnosti, sposobnosti promatranja i vizuelnog izražavanja, vizuelnih veština (prostornog predstavljanja) i kvaliteta izvođenja. Drugi deo je intervju u kojem se proverava motivacija kandidata i njegova sposobnost dizajna, kreativne veštine itd. Rezultati ispita vrede samo za tekuću godinu.

IAM – Visoka škola multimedije

Pri upisu potrebno je predstaviti multimedijalni produkt (seriju fotografija, audio ili video rad, elektronski udžbenik, grafički rad, 2D ili 3D animaciju), a zatim sledi razgovor sa komisijom.

Visoka škola za usluge

Ispit iz umetničkih sposobnosti za profil fotografije uključuje pregled radova kandidata (portfolio – najmanje 10 fotografija). Komisija ocenjuje umetničke vještine, percepciju i izražavanje prostora, tačnost prenosa značenja, tehniku izvođenja i jasnoću motiva.

Podsećamo vas da je upisna kampanja na slovenačkim obrazovnim ustanovama u toku. Ako želite dobiti konsultaciju o upisima, kontaktirajte naše stručnjake!

Izvor: dijaskisvet.si

Konsultacije specialista

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х