Nezaobilazan deo posla koji vam predstoji kao studentu u toku studiranja su seminarski radovi, eseji i drugi vidovi pismenih zadataka. Njih je potrebno pripremiti (napisati) a zatim, po pravilu, odbraniti pred auditorijumom. U ovom materijalu pripremili smo vam savete koji će vam pomoći da odradite te zadatke sa odličnim uspehom.

Photo: Designed by @farknot

Analizirajte literaturu na datu temu

Prvenstveno, odredite u čemu je suština zadatka i gde možete dobiti informacije koje su vam potrebne da ga odradite. Kada nađete odgovor, sprovedite monitoring izvora (preporučujemo vam da koristite sisteme pretrage biblioteka, velika količina literature dostupna je u celini u udaljenom pristupu. Izvori moraju biti naučni i profesionalni. Za dodatne izvore možete da pogledate na Vikipediji, ali ona sama po sebi ne sme da bude vaš izvor informacija.

Kada formirate dovoljnu količinu izdanja, članaka, istraživanja i izveštaja, izdvojite iz njih samo one informacije koje su vam neophodne. Ako izvora imate previše, uporedite ih. Na taj način ćete odrediti opšte karakteristike i tendencije, a takođe i alternativne teorije na temu koju istražujete. Pre nego što počnete pisati rad, morate da budete sigurni da zaista imate jasnu predstavu o literaturi o vašoj temi, da ste u stanju da se organizujete i kritički je ocenite.

Proučite zahteve za pisanje i formu rada

Od vas se traži upotreba naučne terminologije, a takođe i poštovanje pravila pisanja naučnih radova, među njima i citiranja izvora. Odgovarajuća pravila možete naći na sajtu vašeg fakulteta, pri čemu je bitno imati u vidu da se ta pravila na različitim fakultetima razlikuju. Ipak, postoje i opšti zahtevi. Tako na primer, za direktni citat morate koristiti navodnike („“), kojima se izdvaja doslovno prenesen fragment teksta iz knjige. Ako citat zauzima više od pet redova, mora da se izdvoji u poseban paragraf (ili kurzivom). Na kraju citata morate izdvojiti autora (prema pravilima vašeg fakulteta) i broj stranice odakle je citat preuzet. Čak iako prenosite tekst svojim rečima, vi se ipak oslanjate na ideju, zato u zagradi morate navesti njenog autora.

Pri izradi rada morate obratiti pažnju na sledeće strukturne elemente:

 1. Naslovna strana – sadrži ime fakulteta; ime i prezime autora; broj indeksa; temu rada; predmet u okviru koga se on piše; podaci o profesoru; mesto i datum pisanja rada.
 2. Naslov rada mora da odražava njegov sadržaj, da bude jasno i da privlači pažnju.
 3. Sadržaj rada mora da ima naslove svih poglavlja i navedene stranice, uključujući i tabele, slike i priloge.
 4. Uvod, gde čitaocu predstavljate svoj rad i dajete kratak rezime, strukturu i teoretski deo. Takođe, možete započeti tekst citatom nekog autora. U ovom delu rada možete izneti hipoteze i obrazložiti ih. Po pravilu, hipoteze su određene tvrdnje, formirane na osnovu vašeg mišljenja ili pročitane literature, vi ste ubeđeni u njihovu mogućnost i trudićete se da ih potvrdite ili opovrgnete u toku istraživanja. Dobra hipoteza mora da se zasniva na pretpostavci i sadrži dve ili više teza.
 5. Osnovni tekst – ključni element seminarskog rada. U prvom (uvodnom) poglavlju objasnićete osnovne termine, koji će biti prisutni u vašem radu. Po potrebi razdvajajte tekst na paragrafe (1.1, 1.2. itd.), pri tome nije neophodno praviti paragraf na osnovu smisla bloka teksta. Vodite računa da odvojeni delovi teksta ne protivreče jedan drugom. Ispravno koristite stručnu leksiku i pazite na pravopis.
 6. Zaključak, koji donosi moguće rešenje date naučne problematike. U ovom delu rada potvrđujete ili opovrgavate svoju hipotezu, izlažete savete za dalja istraživanja, iznosite svoju tačku gledišta i ističete probleme sa kojima ste se susreli prilikom pisanja.
 7. Izvori iz literature, koje ste koristili u radu. Navodite ih prema pravilima fakulteta i sa prezimenima autora u abecednom redu.
 8. Prilozi: mape, tabele, fotografije, članci, ankete itd.

Važno: u poslednje vreme pročulo se za nekoliko slučajeva plagiranja. Nemojte učestvovati u toj pogubnoj praksi, kopirajući delove tuđih radova ili izvora.Postoje programi koji odmah prepoznaju plagijat. Plagiranje je kažnjivo: informišite se o pravilima vašeg fakulteta.

Obezbedite sebi uslove neophodne za produktivan rad:

 1. Obezbedite sebi dovoljno vremena. Ne odlažite sve za zadnji dan. Organizujte postepeno pisanje rada. Da biste kontrolisali intervale i prekide možete koristiti aplikacije (npr. tajmer koji će vas svakih 25 minuta obavesitit o vremenu za petominutnu pauzu).
 2. Oslobodite se svega što vam odvlači pažnju. Na primer, možete koristiti aplikaciju, koja u ranije određeno vreme isključuje vaš internet. Na taj način nećete dobijati obaveštenja sa društvenih mreža koja vam odvlače pažnju i možete sve svoje vreme posvetiti radu. Još jedna varijanta je pisanje rada u biblioteci, gde su bolji uslovi za koncentraciju.
 3. Pokušajte koristiti besplatne onlajn redaktore (npr. Google docs), koji vam automatski sačuvaju dokumente.
 4. Kada završite rad, pročitajte tekst barem dva puta, da biste izbegli gramatičke, stilske i tematske greške. Između prvog i drugog čitanja trebalo bi proći barem nekoliko dana. Da viste uštedeli vreme naučite da pravite automatski sadržaj.
 5. Tokom pisanja rada može se desiti da se iste reči previše puta ponavljaju. Koristite aplikaciju Wordle, gde možete postaviti svoj seminarski ili esej, a aplikacija će napraviti „oblak“ reči za zamenu onih koje se često ponavljaju. Da biste izbegli ponavljanja, koristite tezaur, koji vam predlaže sinonime.
 6. Koristite posebne pravopisne servise, ako niste sigurni u ispravnu upotrenu reči ili želite proveriti kako se menja po padežima.
 7. Pri pisanju rada izbegavajte strane reči. Ako reč ima svoju odgovarajuću varijantnu na jeziku na kom pišete rad, koristite nju. Ako niste sigurni u kvalitet njenog prevoda, navedite i frazu u originalu.
 8. Sve skraćenice moraju imati komentar. Ako ste u tekstu, na primer, koristili termin „Evropska unija“, dalje u tekstu možete pisati EU pod uslovom da ste pri prvoj upotrebi skraćenice u zagradi napisali „(EU)“ .
 9. Nemojte zaboraviti da ukažete na sve izvore iz kojih ste sakupljali informacije. Da biste potrošili minimum vremena na formiranje citata, koristite, na primer, program EndNote ili Mendelay.
 10. Tražite članke u naučnim bazama podataka i ne oslanjajte se na nenaučne izvore sa interneta.

Na kraju želimo naglasiti da je, pri ispunjavanju bilo kakvog zadatka, čak i veoma teškog, važno pravilno raspoloženje. Nemojte se odnositi ka svome radu kao ka teškom zadatku, koji oduzima mnogo vremena i snage, već kao odličnoj mogućnosti da otkrijete nova znanja koja ranije niste imali; da steknete važno iskustvo pisanja naučnog rada i zaslužite poštovanje kolega i profesora. Srećno!

Besplatne konsultacije specialista

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Prijavite se na kurs:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS:


Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х
Postavite pitanje

Contact us:Privacy Policy

Checking this box is required to send your message!

Checking this box is required to send your message!

x