Бонови: „упатство за употреба“

Општо е познат стереотипот дека студентите се секогаш гладни и дека едвам спојуваат крај со крај. Што се однесува на студентите од словенечките образовни институции, тој став е секако погрешен. Словенечкиот образовен систем е помеѓу водечките по квалитетот на животот на студентите на европските простори. Значајната предност на статусот студент во Словенија е системот на субвенционирање на исхрана на студентите. Од посебна важност е таквата поддршка за младите кои доаѓаат од другите држави на студии во оваа гостољубива земја.