Delavnica “Kakopostatiuspešenpogajalec”, GEA College, Ljubljana

V sklopuInkubatorja GEA College je v sredo, 5.6. 2019, v predavalnici 1 šole v Ljubljanipotekaladelavnica z naslovom “Kakopostatiuspešenpogajalec”. Predavateljnadelavniciprof.dr. MarjanSvetličić je predstavilnačelnapogajanja, kitemeljijonafilozofijimedsebojnezmage, ne pa na tem kakopremagatidrugostran.

Photo: © 2TM d.o.o.

Del ekipe 2TM se jeudeležildelavnice, kjersmo s praktičnimiprimerispoznalinekajnovega o Harvardskišoli in njenihpogajalskihnačelih.

Delavnica je bilainteraktivna, temeljila je narazličnihkulturahpogajanj v svetu, simulacije, testov in video vsebin.

GlavniciljInkubatorja GEA Collegeje razširitipomenpodjetništva, spodbuditiposameznike in skupine, da postanejoustvarjalcinovihidej in delovnihmest,tertakoprispevajo k izboljšanjugospodarskihrazmer v državi in ugledupodjetništva.

Inkubator je namenjenštudentom, predstavnikom startup-ov, terpodjetnikom, kižeimajosvojepodjetje in se želijorazvijati v svetupodjetništva.

Dejavnosti “Inkubatorja GEA College” skupajfinancirajoRepublikaSlovenija in EU s sredstviEvropskegaskladazaregionalnirazvoj.