Европскиот факултет за право на Новиот универзитет ве поканува на визитинг предавањето „Европски конвенции за заштита на правата на човекот и основните слободи“

Во среда, на 15-ти јануари 2020 година, во 16:00 часот на Европскиот факултет за право на Новиот универзитет во Љубљана во рамките на предметот „Уставно и меѓународно кривично право“ којшто им се предава на студентите од магистерската програма, ќе одржи предавање на заменикот на ополномоштениот за човекови права магистер Миха Хорват. Тема на предавањето: „Европска конвенција за заштита на правата на човекот и основните слободи“.

Претходна регистрација за учество на предавањето не е потребна. Влезот на овој настан е слободен.

Извор: epf.nova-uni.si