Факултет за електротехника, компјутерски науки и информатика при универзитетот во Марибор: обучуваме специјалисти со добри перспективи за вработување

Факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика при универзитетот во Марибор од моментот на своето отварање во 1959 година на база на Колеџ за техничко образование и до денешен ден прерасна до степен на ценета образовна установа во областа на електротехниката , компјутерските науки,информатика , медијакомуникации, телекомуникации и мехатроника во Централна Европа.

Факултетот е привлечен за учениците и идните студенти од многу земји во светот заради тоа што со совладување на теоретските и практичните специјализирани знаења, а исто така и способноста за користење на знаењето од други гранки, ќе му овозможат на дипломецот да решава сложени инженерски задачи  и завземаат раководителни функции – како во економијата така и во областа на државното управување.

На факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика се отворени инженерски учебни програми – шест универзитетски и четири програми за професионална подготовка до степен на више образование, на кое што обуката трае три години, а исто така и шест магистерски програми (2 години обука) и три докторски програми – цела образовна вертикала.

Современите и привлечни методи на обука и високите стандарди за опремување на предавалните и лабараториите ја прават обуката уште поинтересна и квалитетна.

Кај дипломците од факултетот не се јавува проблем со вработувањето, бидејки согласно истражувањата тие се вбројуваат во 20 те нај барани на пазарот за трудот. Поголемиот дел од студентите се стекнуваат со искуство уште во текот на студиите, бидејки факултетот им дава можност да учествуваат во научно-истражувачка работа во лабараторијата, каде што студентите ги решаваат својте први научно-истражувачки работи. Вклучување во работа на научно-истражувачките групи ќе им овозможи ним да да се стекнат со знаење и искуство со помош на професионални научници што ја обусловува успешната и квалитетна работа во иднина. Бидејки факултетот рализира проекти на национално и меѓународно ниво, студентите и дипломците по степенот на стекнатото знаење не заостануваат зад својте врсници од водечките Европски универзитети.

Во текот на целата историја на својот настанок и развој, вработените на факултетот ја осзознавале важноста на врската помеѓу образованието, нуката / економијата. Како на почетокот така и денес тоа останува важен фактор за неговиот развој, а стекнувањето со компетенции им дозволува на дипломците, магистрите и докторантите успешно да ги решаваат проблемите со кои што се среќаваат денес.

Да Ви напоменеме дека во образовните институции на Словенија продолжува  првиот приемен рок за пријави од кандидатите. Со нашите менаџери Вие можете подетално да се консултирате за сите прашања кои што се поврзани со уписите и идното студирање. Ви посакуваме да си изберете специјалнот која што ќе Ви лежи на душа, а ние ќе Ви помогнеме Вам да станете студент

Извор: student.si