Факултетот за индустриско инженерство FINI од Ново-Место е партнер во проектот EAGLE

Во последните денови на месец март 2019 година се одржа заседание на работната група на партнерите на проектот EAGLE (TPV, високотехнолошката компанија Alpineon d.o.o. и Факултетот за индустриски инженеринг FINI од Ново-Место).

Проектот се реализира во рамките на отворениот конкурс «Стимулирање на реализацијата на научно-истражувачките проекти (TRL 3-6)» за проектирање на фабрика на иднината.

Проектот го кофинансираат министерството за образование, наука и спорт и Европската Унија, со средства од Европскиот фонд за регионален развој.

Извор: fini-unm.si