Факултетот за применети социјални истражувања при универзитетот од Нова Горица ги поканува студентите да земат учество во новиот проект

Факултетот за применети социјални истражувања при универзитетот од Нова Горица повторно успешно успешно го одржа конкурсот за пријави за проектната работа со економските и неекономските сектори на локално и регионално ниво – „По креативен пат до знаења 2017-2020, 3-то отварање“ и доби средства за реализација на интересен проект, во којшто главни лица бидат студентите, педагозите-наставници и стопанските субјекти.

Темата на проектот е „Чувството на безбедност во староста“. Целта на овој проект е изучувањето на тоа што претставува сама по себе безбедноста за старите лица. Проектот е интердисциплинарен и ќе се реализира од февруари до крајот на јуни 2020 година (пет месеци). Педагози-наставници: доцент доктор Јана Кривец и доцент доктор Тјаша Степишник Пердих.

Онлајн-пријавите за студентите, коишто сакаат да земат учество во проектот, треба да се достават не подоцна од 06-ти февруари 2020 година вклучително и 06-ти февруари. Плаќањето по час изнесува 5,38 евра на час нето, вкупен број на часови – 200, коишто студентите можат да ги распределат по месеци. Во проектот можат да учествуваат студенти од додипломската програма и од магистерската програма „Психосоцијална помош“ од факултетот за применети социјални истражувања при универзитетот во Нова Горица.

Подетално за проектот Пријава за проектот

Извор: fuds.si