Како резултат од практиката на идните магистри од факултетот за туризам при универзитетот од Марибор објавена е колективна монографија

На факултетот за туризам при универзитетот во Марибор се објави монографијата „Програма за одржлив развој на населбите во општината Чабар во Горско Котарскиот регион“. Ова научно дело е резултат на теренската практика на студентите од првата година од магистерската програма „Туризам“. Под раководство на доцент доктор Марк Кошчак и асистентката Барбара Павлакович во рамките на предметот „Одржлив и социјално одговорен туризам“ тие го посетија наведениот регион и формулираа предлози за понатамошен развој на одржлив туризам.

Автори на монографијата се: Нејц Позвек, Дебора Гамбалета, Матеја Кунтарич, Катја Кокот, Ален Никола Рајкович, Маја Алиф, Николина Гачина Билин, Леа Плахута, Јан Покорни, Мелана Лучич Јозак, Катја Муркович, Тања Хлебец, Ирена Лазански, Наташа Уршич, Хелена Јаковина, Надја Млакар; научни раководители – Барбара Павлакович, доктор Марк Кошчак.

Објавената монографија е резултат од втората етапа од проектот, насочен кон одржлива дејност и стратешки развој на хрватската погранична општина Чабар од Презида до Герово. Наведената територија е оддалечена од основните хрватски транспортни артерии иако е на границата на трите земји (Хрватска, Словенија и Италија), која што за локалните жители секогаш била извор за работа, место за учење или забава. Спојот на различните традиции оставило белег на локалната култура, која што ги обединува различните обичаи, занаети и храна.

Да забележиме дека проблемот за развој на туризмот, студентите и нивните професори го разгледуваа со активно учество на локалните жители. Спроведувајќи анализа на тековната состојба, тие ја оформија својата визија за развој и ги определија приоритетните правци за работа.

Извор: ft.um.si