Компанијата 2ТМ е поканета на завршниот настан на проектот „Приказна за индустриска Метлика: формирање на иновациски туристички производи: индустриски туризам, ревитализација и одржливост“

Претставниците на компанијата 2ТМ ќе земат учество во завршниот настан на проектот „Приказна за индустриска Метлика: формирање на иновациски туристички производи: индустриски туризам, ревитализација и одржливост“. Настанот ќе се одржи на 24-ти јуни 2019 година во 13:00 часот во салата за дегустација на винскиот подрум Метлика (CBE 68, Метлика).

Организатори на настанот се студентите и професорите од факултетот за туризам од универзитетот во Марибор, факултетот за архитектура, факултетот за социјални науки и педагошкиот факултет при универзитетот во Љубљана, а исто така и Центарот Allium од здружението Etri. Тие ќе ја претстават својата дејност и резултатите во рамките на проектот. Особено можностите за привлекување на туристи во Метлика со помош на иновацискиот туристички производ – текстилно индустрискиот туризам, заснован на богатото текстилно наследство на Метлика.  

Проектот се реализира во рамките на државната програма „Проектна работа со неекономски и некомерционален сектор – Студентски иновациски општествено полезни проекти за 2016–2020 на 2018/2019 и 2019/2020 студиски години“. Проектот е кофинансиран од Република Словенија и Европската унија од средствата на Европскиот социјален фонд.

Извор: ft.um.si