Министерството за образование, наука и спорт објави јавен повик: Прво вработување во областа на воспитувањето и образованието

Целта е да се вработат 118 нови луѓе, а рокот за поднесување пријави е до 22 јануари. За прво вработување во образованието одвоени се 1,5 милиони евра.

Јавниот повик е поделен на два дела, на Помошник воспитувач почетник и на Учител почетник. Предмет на конкурсот за вработување се помошници воспитувачи и наставници, советници односно воспитувачи почетници до 29 годин, со цел планирано, организирано и стручно водено практично обучување за самостојна воспитно – образовна работа во училиште или градинка, стои на интернет страната на министерството.

За помошници воспитувачи почетници има издвоено 444 600 евра, а за учители почетници 1,03 милиони евра.

Целта на конкурсот во првиот дел е, вработување на 57 помошници воспитувачи за период од пет месеци. Се работи за проектното деловно место за помошник воспитувач во градинките и училиштата, како и во заводите за развој и образование на деца и млади со посебни потреби со јавна важечка програма.

Избраниот пријавувач ќе потпише договор за вработување со помошникот воспитувач почетник за време од 1 мај до 30 септември 2019 година. По истекувањето на договорот, ќе се продолжи договорот за тоа деловно место, односно за период од еден месец, односно до 31 октомври 2019 година.

Во другиот дел се предвидени вработувања на 61 учители почетници за период од осум месеци за деловно место учител, советник или за воспитувач во воспитно – образовните заводи.

Избраните предавачи со учителите зачетници ќе потпишат договор за вработување во време од 1 април до 30 ноември 2019 година, непосредно по истекувањето на договорот и деловниот однос ќе го продолжи со склучување на нов договор за вработување, во време од барем шест месеци, а тоа е до 31 мај 2020.

Пријавениот, може да е јавна или пријавна воспитно – образовна установа, која мора пред пријавата на повикот да ја направи избирната постапка, заедно со избраните кандидати да подготви предлог план за вовед во работното место, да ја исполни пријавата, која мора согласно барањата на конкурсот да се испрати до министерството.

Конкурсот е софинанциран од Европскиот социјален склад.

Извор:  rtvslo.si