На Alma Mater Europaea подготовуваат магистри во сферата на здравството

Магистерската програма „Наука за здравјето“ подготовува квалифицирани специјалисти од областа на здравството. Обуката е иновативна, со задолжителни предмети во прва година и изборни предмети на прва и втора година.

Во втора година студентите од магистерската програма се насочуваат кон една од петте специјалности: „Физиотерапија“; „Интегративни науки за здравјето“; „Општествено здравје“; „Медицинско-санитарна помош“, а исто така „Аутизам“ (нова насока).

Извор: acebook.com