На економскиот факултет при универзитетот во Љубљана се одржа визитинг предавање од претставникот на Одделот за јавни набавки

На економскиот факултет при универзитетот во Љубљана во рамките на предметот „Менеџмент на набавки“ асистент доктор Марко Будлер во четвртокот, на 24-ти октомври 2019 година, го покани во својство на предавач Митјо Медвешчек од Одделот за јавни набавки при Министерството за државно управување.

Во текот на предавањето гостинот им ги претстави на студентите процедурите и правната база на набавки, категоријата (каса), должностите во однос на тендерите и документите, кои што мора да ги има во обична пријава. Овие детали тој ги објасни преку примри од практиката.

Извор: efnet.si