На факултетот за економија при универзитетот во Љубљана ќе се одржи 16-от Ден позветен на кариерата

17 април 2019 година Центарот за кариера на факултетот за економија при универзитетот во Љубљана (Центар за развој и консултирање на студенти) во соработка со студентската организација Management Group го организира 16-от Ден посветен на кариерата  Delo MeNE Išče («Работата мене ме бара»).

Delo MeNE Išče е саем за отворени работни места, основната цел се состои во склопување на контакти помеѓу талентираните студенти и компаниите.

Во текот на настанот студентите ќе се запознаат со можностите за вработување  и условите на пазарот на трудот, а исто така и ќе си поразговараат со потенциалните работодавци и со вработените во компаниите за регрутирање на работници, кои што можат да им помогнат во потрагата за работа.

Регистрација Facebook Програма

Извор: efnet.si