На универзитетот во Љубљана се одржа информациски настан „Биди меѓународен“

Одделот за меѓународна соработка при универзитетот во Љубљана во октомври 2019 година одржа информациски настан „Биди меѓународен“.

Во текот на овој настан студентите се запознаа со предностите од учеството во меѓународните проекти. Акцентот беше ставен на обуката во странство, двојните дипломи, летната школа, туторството за странските студенти, а исто така и изучувањето на кинескиот јазик и култура.

Извор: efnet.si