Nagrada Zeleni kompas za študente FT UM

Namen podeljevanja Zelenega kompasa študentom FT UM je v spodbujanju kvalitetnega študijskega, raziskovalnega in drugega dela študentov, ki prispeva k strokovni in osebnostni rasti študentov ter k ugledu fakultete kot izobraževalne in raziskovalne organizacije.

Zeleni kompas se podeljuje najboljšemu diplomantu FT UM, ki je redno napredoval (kot redno napredovanje se šteje tudi absolventsko leto), diplomiral ali magistriral največ 1 leto pred 1. marcem tekočega leta, bil v času študija vsestransko aktiven ter tako pomembno prispeval k promociji in prepoznavnosti fakultete in univerze na lokalni, regionalni ter mednarodni ravni.

Predlog za podelitev Zelenega kompasa študentu lahko poda mentor, študentski svet ali sam študent na komisijo, pristojno za študijske zadeve (KŠZ), najkasneje do vključno 5. marca tekočega leta. Za študijsko leto 2018/2019 pa je potrebno predloge oddati do 5. marca 2020.

Predlog za dodelitev nagrade mora vsebovati:

  1. osebne podatke študenta ter vpisno številko študenta;
  2. dokazila o vidnih izjemnih dosežkih na področju sodelovanja z okoljem, sodelovanja z gospodarstvom, izjemnih dosežkih na področju raziskovanja in/ali dokazila o izjemnih dosežkih na področju kulturno umetniškega udejstvovanja;
  3. dokazila o prispevku k promociji FT UM na lokalni, regionalni ter mednarodni ravni;
  4. dokazila o sodelovanju v organih FT UM ter v obštudijskih dejavnostih;
  5. druga dokazila po mnenju predlagatelja.
Več o tem Prijavni obrazec Obrazec v pdf Pravilnik

Vir: ft.um.si