Научниците од факултетот за економија при универзитетот во Љубљана беа удостоени со престижната награда Thea Sinclair Award

Љубица Кнежевич Цвелбар и Мојца Мајр (од факултетот за економија при универзитетот во Љубљана), а исто така и Дамјан Вавпотич (од факултетот за компјутерски науки и информатика при универзитетот во Љубљана) беа удостоени со престижната меѓународна награда Thea Sinclair Award 2019 за статијата „Geographical mapping of visitor flow in tourism: A user-generated content Approach“ („Географско мапирање на приливот на туристи: кориснички генерирана содржина“).

Наградата му беше врачена на издавачот SAGE за најдобра статија, објавена во списанието Tourism Economics во 2019 година. Ова е многу престижна меѓународна награда, којашто го потврдува високиот квалитет на научно-истражувачката работа, којашто се одвива на факултетот за економија при универзитетот од Љубљана.

Статијата беше подготвена врз база на истражувања во рамките на проектот „Раководство за управување на туристички дестинации врз основа на моделите за пропусната способност на туристичките објекти и приливот на туристи“ (раководител професор доктор Љубица Кнежевич Цвелбар).

Извор: efnet.si