Нова барана профеција: на Alma Mater Europaea подготовува специјалисти од програмата „Социјална геронтологија“

Според зборовите на шефот на катедра по социјална геронтологија на Alma Mater Europaea професор доктор Јана Горјуп, стареењето на населението е условот за актуелизирање на новите професии, помеѓу кои се најде и социјалната геронтологија. Од 2011 година на образованата програма за високо образование „Социјална геронтологија“ на Alma Mater Europaea завршија 56 студенти. 35 од овие студенти магистрираа, а 20 станаа доктори на науки.

Обуката на студентите на Alma Mater Europaea на програмата „Социјална геронтологија“ е насочена кон зголемување на свеста за улогата на возраста, стареењето, смртта и смислата на животот. Студентите ги изучуваат односите во општеството во епохата на постмодерната кон стареењето, а исто така можноста за надминување на геронтофобијата.

Како што забележува Јана Горјуп, на оваа студиска програма се запишуваат претставници од разни професии – воспитувачи, педагози, медицински сестри па дури магистри и свештеници. Студиите се одвиваат на силна научна основа – истражувања на докторантите од Alma Mater Europaea.

Извори: radioprvi.rtvslo.si, sl-si.facebook.com