Овој семестар на Alma Mater Europaea по програмата за рамена на студенти Erasmus+ се одржуваат обуки за студенти од четири земји од Европа

Во 2019/2020 академска година на Alma Mater Europaea по програмата за размена на студенти Erasmus+ пристигнаа дванаесет студенти од четири земји во Европа – Германија, Полска, Португалија и Италија. Тие ќе учат тука за време на зимскиот семестар.

Првиот впечаток кај странските студенти беше одличен како од образовниот процес, така и од неформалната комуникација. Солидна основа за нивната скорешна адаптација на студентскиот живот во Марибор и запознавањето со локалните студенти ќе биде соработката со Студентскиот совет и Студентската организација на Alma Mater Europaea.

Извор: almamater.si