По повод 20 годишнината од започнувањето на онлајн обуката Факултетот DOBA им предлага на сите заинтересирани два бесплатни курса

По повод 20 годишнината од започнувањето на онлајн обуката Факултетот DOBA и им предлага на сите заинтересирани да посетат еден од двата понудени предмети за личен и професионален развој: „Персонален менаџмент“ (за лица со средно образование) и „Комуникација со влијателни социјални групи и лобирање“ (за лица со високо образование).

Во рамките на предметот «Персонален менаџмент» (60 места; времетраењето на предавањата е 4 недели: од 22 мај до 18 јуни 2019 година; предавач е доцент доктор Дарко Штеванчец) ќе бидат разгледани прашањата за ефикасно организирање на сопственото време, ефикансна комуникација и разрешување на конфликти, техники на развој на креативни способности.

Регистрација

Основниот акцент на предметот «Комуникација со влијателни социјални групи и лобирање» (60 места; врметраењето на предавањата е 5 недели: од 21 мај до 27 јуни 2019 година; предавач е професор доктор Борис Цизељ) – комуникација со влијателни социјални групи, остварување на контакти, претставување на интерси и лобирање, техники за водење на преговори.

Регистрација

Учеството е бесплатно. Бројот на места е ограничен.

Подетално

Извор: fakulteta.doba.si, fakulteta.doba.si