Predstavnik Alma Mater Europaea sudjelovao na Drugom kongresu fizioterapeuta Republike Sjeverne Makedonije

Viši pred. Alma Mater Europaea, mag. Tine Kovačič, voditelj odsjeka za medicinsku rehabilitaciju CUDV Dobrna (Centar za obuku, rad i starateljstvo nad osobama s psihofizičkim poremećajima, Dobrna) i predsjednik Udruženja fizioterapeuta Slovenije, kao gostujući predavač izlagao je na Drugom kongresu fizioterapeuta Sjeverne Makedonije u Ohridu.

U sklopu kongresa Tine Kovačić održao je prezentaciju rada na temu “The impact of the Special Olympics physical activity promotion programs on the physical fitness of athletes with intellectual and developmental disability: a mixed methods study” (Utjecaj specijalnih olimpijskih programa povećanja fizičke aktivnosti na fizičku pripremu sportaša s poremećajima intelekta i razvoja: komparativno istraživanje).

Izvor: sl-si.facebook.com