Predstavnik Alma Mater Europaea učestvovao na Drugom kongresu fizioterapeuta Republike Severne Makedonije

Viši pred. Alma Mater Europaea, mag. Tine Kovačič, rukovodeći odseka za medicinsku rehabilitaciju CUDV Dobrna (Centar za obuku, rad i starateljstvo nad licima sa psihofizičkim poremećajima, Dobrna) i predsednik Udruženja fizioterapeuta Slovenije, kao  gostujući predavač izlagao je na Drugom kongresu fizioterapeuta Severne Makedonije u Ohridu.

U sklopu kongresa Tine Kovačić održao je prezentaciju rada na temu „The impact of the Special Olympics physical activity promotion programs on the physical fitness of athletes with intellectual and developmental disability: a mixed methods study“ (Uticaj specijalnih olimpijskih programa povećanja fizičke aktivnosti na fizičku pripremu sportista sa poremećajima intelekta i razvoja: komparativno istraživanje).

Izvor: sl-si.facebook.com