Представник од Alma Mater Europaea зема учество во Вториот конгрес на физиотерапевти во Република Северна Македонија

Постариот наставник од Alma Mater Europaea магистер Тине Ковачич, шеф на одделот за медицинска рехабилитација CUDV Dobrna (Центар за подготовка, работа и старателство со лица со психичка и физичка попреченост, Добрна) и претседателот на Асоцијацијата на физиотерапевти на Република Словенија, во својство на поканет лектор настапи на Вториот конгрес на физиотерапевти во Република Северна Македонија во градот Охрид.

Во рамките на конгресот Тине Ковачич се претстави со реферат на темата „The impact of the Special Olympics physical activity promotion programs on the physical fitness of athletes with intellectual and developmental disability: a mixed methods study“ „(Влијанието на специјалните олимпијски програми за поттикнување на физика активност на физичка подготовка на спортистите со нарушено ментално и физичко здравје: компаративно истражување“).

Извор: sl-si.facebook.com