За вас подготвивме четири пакети со услуги. Изберете го пакетот кој најмногу ви одговара.

ЦЕНОВНИК:

премиум пакет

„сè вклучено“

1500€

стандарт пакет

„упис и дозвола за престој“

1000€

економи+ пакет

упис на 1 програма
и дозвола за престој

650€

EКОНОМИ ПАКЕТ

упис на 1 програма

300€

Премиум Пакет

„Сè вклучено“

1500€

Премиум Пакет 1500€

 • 1 рата: 500€
 • Избор на образовната институција, програмата и одредување приоритети.
 • Консултации за подготовка на документите.
 • 2 рата: 500€
 • Проверка на важноста на документите.
 • Пријава (до 3 програми) и следење на статусот на пријавата.
 • Испраќање на документите по курирска служба (1 пат).
 • Судски заверен превод на оригиналот на свидетелството/дипломата со прилогот.
 • Поднесување документи во име на клиентот во образовната институција и добивање потврда за можноста за прием.
 • 3 рата: 500€
 • Комуникација со образовната установа и добивање потврда за уписот.
 • Консултации за подготовката на документацијата за изработка на дозвола за престој и доставување на документацијата за изработка на дозволата за престој врз основа на студирање.
 • Добивање даночен број.
 • Пријава на престој.
 • Организација и закажување трансфер на клиентот (патните трошоци клиентот си ги плаќа сам).
 • Пријава во студентски сервис.
 • Отворање банкарска сметка во Нова Љубљанска Банка.
 • Помош при регулирање на полисата за здравствено осигурување за студенти.
 • Вклучени консултации преку телефон, како и преку е-пошта, несудски (неофицијални) преводи.
 • СИМ-картичка и едномесечен припејд.

Стандарт Пакет

„Упис и дозвола за престој“

1000€

Стандарт Пакет 1000€

 • 1 рата: 500€
 • Избор на образовната институција, програма и одредување на приоритети.
 • Консултации за подготовка на документацијата.
 • 2 рата: 300€
 • Проверка на важноста на документацијата.
 • Пријава (до 3 програми) и следење на статусот на пријавата.
 • Испраќање на документите по курирска служба (1 пат).
 • Поднесување документи во име на клиентот во образовната институција и добивање потврда за можноста за прием.
 • 3 рата: 200€
 • Комуникација со образовната установа и добивање потврда за уписот.
 • Консултација за подготовка на документацијата за изработка на дозвола за престој и доставување на документацијата за изработка на дозвола за престој врз основа на студирање.
 • Вклучени консултации преку телефон, како и преку е-пошта (2 часа), несудски (неофицијални) преводи.

економи+ пакет

упис на 1 програма
и дозвола за престој

650€

економи+ пакет 650€

 • 1 рата: 300€
 • Изработка на листа со потербни документи за упис
 • Консултација во траење од 30 мин (за документите)
 • Пријава (на 1 програма) и пратење на статусот на документите
 • Проверка на вашите документи
 • Поднесување на документите во име на студентот во образовната институција
 • Комуникација со образовната установа и добивање на потврда за уписот
 • 2 рата: 350€
 • Консултации и доставување на документацијата за изработка на дозвола за престој врз основа на студиите
 • Придружба во административната единица за изработка на дозвола за престој и пратење на статусот на документите
 • Упатства за самостојно добивање на дозвола за привремен престој врз основа на студиите

EКОНОМИ ПАКЕТ

Упис на 1 програма

300€

EКОНОМИ ПАКЕТ 300€

 • Изработка на листа на документи потребни за упис
 • Консултација 30 минути (за документите).
 • Пријава (1 програма) и следење на статусот на пријавата.
 • Поднесување на документите во име на клиентот во образовната институција.
 • Преглед на документацијата.

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х

Пријавете се на курс:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

X

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х