Продолжени се сите отворени пријавни рокови!

Со обзир на моменталната состојба во Словенија и во светот и во согласност со Законот за привремени мерки во врска со судските, административните и другите јавно-правни работи за обвладување на ширењето на заразната болест SARS-COV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) (Службен весник РС, бр. 36/2020) до понатамошно известување, се продолжуваат сите отворени рокови за пријава на словенските високообразовни институции.