Проект на Факултетот за применети социјални истражувања на универзитетот од Нова Горица доби финансирање од Државната агенција за научни истражувања

Проект на Факултетот за применети социјални истражувања при универзитетот во Нова Горица „Меѓусебното дејство на социјалната и еколошката одржливост: изучување и прогнозирање на одговорно однесување во Република Словенија“ доби финансирање од Државната агенција за научни истражувања. Позитивно решение за универзитетот од Нова Горица беше донесено според резултатите од отворениот конкурс во услови на голема конкуренција и голем број на пријави од научно-истражувачките институти.

Проектот, за чија реализација се предвидени три години, е фокусиран на ниско ниво на одговорни дејствија во словенечката национална средина, а исто така е интегриран во европскиот и глобалниот контекст. Основниот истражувачки проблем поврзан со идентификувањето на факторите, кои што влијаат на одговорното однесување на населението на Република Словенија, што ќе овозможи да се решаваат пошироки социјални проблеми за одржлив развој и да се придонесе за усовршување на научните пристапи и знаења.    

Основната цел на проектот е со помош на теорија да се разработи модел на фактори, кои што влијаат на одговорното однесување на населението на Република Словенија. Последното ќе биде инструмент за генерирање на сценарија и симулација, а исто така и упатство за дејствување на макро ниво на политички чекори, кои што можат да придонесат за одговорно однесување.   

Подетално

Извор: fuds.si