Prvi prijavni rok za vpis na Visoko šolo za gradbeno inženirstvo Kranj

Visokošolski študijski program Gradbeništvo traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomanti po končanem študiju pridobijo naziv diplomirani inženir gradbeništva (VS)/diplomirana inženirka gradbeništva (VS).

Študijski program se v 5. semestru deli na 2 modula:

  1. Modul gradbene konstrukcije,
  2. Modul infrastruktura z ekologijo.

Vpisna mesta

Redni

Izredni

Gradbeništvo visokošolski študijski program

35

Gradbeništvo  visokošolski študijski program – tujci

10

 

V prvi letnik visokošolskega študijskega programa Gradbeništvo se lahko vpiše:

  1. kdor je opravil splošno maturo,
  2. kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu,
  3. kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  1. splošni uspeh na zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi 60 % točk,
  2. splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.

Kandidati se lahko prijavijo v dveh rokih:

  1. rok: 1. 3 .2019 do 15. 3. 2019
  2. rok: 30. 8. 2019 do 20. 9. 2019

Viri: vsgi.si, vsgi.si