Прашања и одговори

Менаџерите на 2ТМ се спремни да ви дадат сеопфатна помош при уписот на образовните установи во Словенија. За вас подготвивме одговори на најчестите прашања на идните студенти и нивните родители.

Photo by Hugo Barbosa on Unsplash

Карактеристично за словенечките високообразовни установи е високото ниво на образование со акцент на придобивање на практични знаења. Процедурата за упис на високошколските установи е едноставна (во најголем број на случаеви нема приемни испити). Во текот на студиите на студентите им се достапни многу можности за професионална и лична самореализација, учење на странски јазици и придобивање на многу меѓународни контакти. Благодарение на добивањето на дозвола за престој за време на студиите, странските студенти имааат право да работат дополнително и со тоа да ги покривааат своите тековни расходи. Покрај тоа можат и без препреки и по ниски цени да патуваат во земјите на еврозоната. Уште една важна работа која ја истакнуваат студентите е безбедноста. Словенија е една од најстабилните и најудобните земји на светот, за што сведочат и многубројните рејтинзи на меѓународните организации и личните впечатоци на странците кои живеат овде.

Словенечките универзитети се уврстуваат во светстките рејтинзи и се добро познати во Европската унија. Работодавачите ги ценат дипломираните студенти на словенечките високообразовни установи, што им овозможува на младите професионалци да ја градат својата кариера не само во Европа, туку и во други земји.

Процесот за подготовка на упис и самиот упис на високообразовните установи во Словенија е прилично комплициран. Секој иден студент се среќава со проблеми при изборот на образовната установа и програмата, со бирократските потешкотии во текот на уписот, со секојдневните проблеми поврзани со селењето во друга земја, како и со големиот број на различни информации. Цела оваа анализа бара многу енергија и време.

Доверувајќи ни го следењето на процедурата на вашиот упис и селењето кое следува, вие ќе ги добиете сите информации од еден единствен проверен избор. Максимално ќе се ослободите од маките со бирократијата, ќе го намалите стресот и ќе можете да се концетрирате на најважното – на студиите!

Уписите на најголемиот број на словенечките високообразовни установи се одвиваат без приемни испити. Исклучок се само некои специјализирани програми, за кои е потребно да се положи уметнички испит или да се поднесе сертификат за знаење на јазикот. Идните студенти обично се запишуваат на факултет или на висока школа врз основа на оцените од средно училиште и успешно положената матура. За упис во прва година не е потребен сертификат за познавање на јазикот. Тестови за знаење на словенечки јазик се полагаат во текот на уписот во втора година (доколку бара одредениот факултет).

Упис на словенечките високообразовни установи без положен испит за јазик е голема предност при изборот на Словенија во споредба со другите земји: не губите една година за учење на јазикот, не трошите пари за подготвителни курсеви, а се запишувате на избраната програма во склад со вашето ниво на образование (врз основа на дипломата или свидетелствата) и веднаш почнувате да се школувате за избраната професија.

Уписот во првата година за најголемиот број на програми на универзитетите, како и на високите школи се одвива без приемни испити. Приемни испити има на уметничките смерови како што се дизајн, архитектура, музичката академија, медиските смерови и на факултетот за спорт.

На одредени смерови за упис е потребно знаење на словенечки јазик на високо ниво(од Б2 до Ц2). Овде спаѓаат: театар, радио, филм и телевизија; новинарство; некои програми на медицина и педагогија; словенистика; психологија.

Во одредени случаи, идните студенти во текот на уписот мора да положат уметнички испит. Првиот дел од испитот е писмен (решавање на уметничка задача), а другиот дел е усмен (во облик на интервју). По правило, за ова е потредно лично присуство на кандидатот. Само на неколку факултети постои можност да се достави портфолио и да се направи интервјуто преку Скајп.

Сертификатот IELTS или TOEFL не е потребен за словенечките универзитети.

Во Словенија можете да се образувате за секоја професија, бидејќи овде има навистина голем број на програми и образовни установи. Овде можете да се здобиете со високо образование (додипломски, магистерски, докторски студии), вишо образование (виша школа), како и образование на двопредметни програми (вклучувајќи ги и програмите на студентските размени и добивање на двојна диплома). Покрај тоа постои и можност за студирање на далечина.

Сите идни студенти имаат можност пред почетокот на студиите да посетуваат годишни, полугодишни и двомесечни куресви по словенечки јазик за да можат успешно да го положат јазичниот приемен испит на оние смерови каде е тоа потребно, како и за да си го олеснат освојување на материјалот во почетната фаза на студиите. Со помош на искусни предавачи и благодарение на престојот во јазичното опкружување, голем број на студенти од „нулта“ ниво го совладуваат јазикот за три месеци – секако со лична воља, упорност и истрајна работа.

Да, во Словенија има и програми кои се одвиваат на англиски јазик. Најмногу од нив се на магистерски и на докторски студии. Во зависност од тоа кој смер на студии ве интересира, менаџерот на 2ТМ ќе ви ги објасни подетално варијантите на програмите.

Странските студенти во Словенија добиваат дозвола за привремен престој, а не студентска виза. Тие можат без пречки да патуваат во цела ЕУ и ги имаат сите студентски привилегии, меѓу кои и субвенционирана исхрана. Благодарение на привремената дозвола за престој, странските студенти во Словенија имаат право да работат, стекнувајќи практично искуство и работен стаж уште за време на студиите. Периодот на студиите се смета за стаж потребен за добивање на постојана дозвола за престој. По десетгодишно престојување во Словенија имигрантот добива право на државјанство на оваа земја.

За сите државјани на Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, додипломските и магистерските студии се целосно бесплатни, врз основа на билатералните договори на овие земји со Словенија. Ова важи за сите државни факултети и високи школи, како и за некои приватни факултети на кои има концесионирани програми, односно студиските трошоци ги сноси државата.

Словенија е словенска држава, јазикот е сличен со нашиот, а културата е блиска. Сето тоа ќе ви помогне брзо да се адаптирате, да најдете нови пријатели, да се навикнете на земјата и полесно да се вклопите во студиите.

Студентите во Словенија можат да работат легално (одреден број на саати месечно) уште од првата година на студиите, врз основа на добиената дозвола за привремен престој. Агенцијата „Студентски сервис“ на студентите им помага во наоѓањето на работа со нецелосно работно време. Овој работен ангажман на студентите им омозвожува делно да ги покријат трошоците за стан, да го усовршат  јазикот, да ја разберат специфичноста на евроскиот пазар на труд, како и да стекнат корисни контакти и работен стаж.

Словенечкиот систем на образование не се сведува на обично пренесување на теориско знаење, туку има силна практична насоченост и дава акцент на висок степен на студентската самостојност. За ова, меѓудругото придонесуваат факултативните курсеви во рамки на студиите, кои студентот сам ги избира и на тој начин ја одредува насоката во рамките на програмата.

Универзитетите во Словенија имаат силна научно-техничка основа, врз чија основа студентите заедно со предавачите ги спроведуваат ствоите истражувања и работат на своите проекти. Комуникацијата помеѓу студентите и предавачите е постојана. Предавањата ги држат словенечки и странски професори, како и вработени во словенечките фирми, установи и успешни претприемачи, кои им го пренесуваат на студентите своето работно искуство. Секој студент има достап до он лајн база на податоци, каде што може да најде не само додатна литература, туку и презентации и видео предавања на одредена тема.

За време на студиите студентите на словенечките универзитети се здобиваат со знаење на неколку странски јазици. На пример, студентите од Македонија, по завршувањето на студиите го владеат словенечкиот, англискиот и уште еден странски јазик кој го учат по избор.

Доколку нашиот сонародник се вработува во странска фирма која бара знаење на македонскиот јазик, во тој случај неговата биографија ќе биде максимално конкурентна. Покрај тоа, во текот на студиите студентите стекнуваат вештини за примена на ИТ технологија во својата идна професија, а со тоа ги прошируваат видиците и се стекнуваат со вештини за личен менаџмент.

Словенија е членка на ЕУ, а тоа значи дека по завршувањето на факултетот или на високата школа студентот ќе се стекнете со диплома која има утврден европски формат и може да се вработи не само во словенечки компании, туку и во други европски земји, како и во целиот свет каде што се признаени дипломите на Европската Унија. Покрај тоа, со словенечката диплома можете да ги продолжите студирањето на магистерски или докторски студии на кој било универзитет во ЕУ.

Доколу се одлучите да се вратите дома, ќе имате дополнителна предност на пазарот на трудот како професионалец со европска диплома.

Студентите во Словенија работат во текот на студиите, така што до дипломирањето скоро сите имаат или постојан работодавач или имаат претстава за тоа каде можат да се вработат. Благодарение на тесната поврзаност помеѓу образовните установи и претпријатијата, какко и студиите ориентирани на пракса, најголемиот број дипломирани студенти немаат проблем со наоѓање на работа. Покрај тоа, знаењето на македонскиот јазик може да биде дополнителна предност во текот на вработувањето во одредени сфери. По официјалните податоци, во Словенија има одреден недостаток на луѓе со факултетско образование. Врз основа на ова, младите кадри од Македонија, по дипломирањето на словенечките факултети се баран кадар. Според истражувањата на Институтот за личен развој, во Словенија (покрај Германија и Холандија) процентот на дипломираните студенти кои не работат во својата струка е помал од 10%.

Да. Во секоја високообразовна установа постои Кариерен центар, во кој на студентот му помагаат да го започне кариерниот пат и успешно да се вработи. Праксата покажува дека многу студенти веќе имаат свој работодавач или понуди за вработување, а благодарејќи на тоа можат да останат во Словенија, овој пат врз основа на работна дозвола за привремен престој.

Наш совет е да почнете да работите уште за време на студиите, за да се стекнете со неопходното искуство. Така подоцна ќе ви биде полесно да најдете постојана работа.

Цените на студиите и другите трошоци во Словенија се релативно ниски во споредба со другите европски земји. Странските државјани кои не се од ЕУ плаќаат за своите студии, а државјаните од земјите на поранешна Југославија не плаќаат школарина, врз основа на билатералните договори со Словенија. Ова значи дека за македонските државјани студирањето на сите државни факултети е бесплатно. Студентите кои учат на факултетите и високите школи во Словенија имаат многубројни попусти: на месечна карта за градски превоз; на посетување на културни настани, курсеви, семинари, спортски објекти. Има и таканаречени студентски бонови (попуст на исхрана), кои важат скоро во сите ресторани и кафетерии во земјата. Месечните трошоци за исхрана, изнајмување на стан, превоз и сл. Вкупно изнесуваат околу 500еу.

Многу словенечки универзитети имаат студентски домови. Студентските домови во Словенија одговараат на европските стандарди: собите се предвидени за едно или две лица, секоја соба има туш, а има и заедничка добро опремена кујна, како и заедничка просторија за сушење на облека. Цената за сместување во дом во просек изнесува од 120 евра месечно.

Во Словенија многу често студентите изнајмуваат соба или станови за неколку лица. Износот на киријата во главниот град на Словенија Љубљана е околу 150-250 евра месечно по лице.

На студентите во Словенија никогаш не им е здодевно – овде има рекреација за сечиј вкус: театри, музеи, клубови, дискотеки, трговски центри со кино сали и куглани.

Постојат и тематски места како Метелкова, каде што се собираат претставници на неформални правци,љубители на уметноста и многу повеќе.

На лето можат да се бањаат на Јадранското море, да се спуштаат со кајак или кану, да возат ролери, скејтборди, велосипеди, а може и да одат на излети во шума. Во зима студентите може да скијаат на Алпите. Во секое време од годината студентите можат да патуваат во земјите на Европа, благодарение на студентските попусти. Доколку се интересираат за историја, студентите можат да се запознаат со средновековните места и да ужуваат во прошетките низ парковите и планините.

Словенија има многубројни природни и историски знаменитости. Овде спаѓаат: националниот парк Триглав и езерото Бохињ, езерото Блед со живописното островче на средината и бледскиот замок, Постојнската јама и Предјамскиот замок, ергелата „Липица“. Вниманието на гостите го привлекуваат и приморските градови Пиран, Порторож и Копер со својата величествена Алеа со палми. Со својата архитектура и замоци ќе ве воодушеват градовите како Птуј, Ново Место и Марибор. Секако задолжително е да го посетите главниот град на Словенија и нејзиниот парк Тиволи, љубљанската тврдина и многубројните други историски и современи знаменитости.

Консултации со стручњак

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

и добијте консултации од нашите специјалистиПолитика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Пријавете се на курс:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

X

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х