Ravnatelj Nacionalne agencije za kvalitetu visokog obrazovanja govorio na svečanosti uručivanja diploma na Alma Mater Europaea

Na svečanosti dodjele diploma na Alma Mater Europaea, kao počasni gost govorio je ravnatelj Nacionalne agencije za kvalitetu visokog obrazovanja, prof. dr. France Demšar. Razgovarao je sa studentima, fokusirajući se na kvalitetu visokog obrazovanja kao uvjet konkurentnosti na međunarodnoj razini, ugled slovenskih sveučilišta i blagostanje zemlje.

Tijekom radnog sastanka, menadžment Alma Mater Europaea predstavio je Francu Demšaru mjere za kvalitativni razvoj novih studijskih programa, čiji diplomanti mogu uspješno naći posao na domaćem i europskom tržištu rada.

Izvor: almamater.si