Се покануваат студентите да земат учество во борбата за награда од универзитетот од Марибор

Универзитетод од Марибор ги поканува студентите се пријават за борба за награда за посебни достигнувања во различни сфери, како на пример:

  1. Награда на Леон Штукељ за најзначајни спортски достигнувања на студентите од универзитетот од Марибор;
  2. Знак на Леона Штукељ и Плакета Леон Штукељ;
  3. Признаници за посебен придонес во одржувањето на воннаставните настани на универзитетот од Марибор;
  4. Признаници за посебни достигнувања во културата за студентите од универзитетот од Марибор;
  5. Признаница за најдобриот студент-волонтер при универзитетот од Марибор.

Рокот за пријавување на кандидатите е до понеделник, 16-ти март 2020 года во 12:00 часот. Пријавите треба да се испратат во запечатен коверт со натпис: „Vloga za nagrado UM – ne odpiraj!“ на следната адреса: Студентски совет при универзитетот од Марибор, Сломшков трг, 15, 2000 Марибор.

Подетално за настанот

Извор: ft.um.si