Седумдесет проценти од молбите за нострификација на странските дипломи од завршено образование со цел вработување, доаѓаат од жителите на балканските земји, по нив следуваат Русија и Украина – Центар Enic-Naric

За процедурата за признавање на странските документи за завршен степан на образование со цел вработување во Република Словенија одговорен е Националниот информациски центар за признавање на квалификациите Enic-Naric, којшто влегува во состав на министерството за образование, наука и спорт. Како што соопштија од Центарот Enic-Naric, за периодот од 2010 до 2019 година биле нострифицирани околу дванаесет илјади странски документи за завршено образование со цел вработување. Седумдесет проценти од пријавите се поднесени од жители на Босна и Херцеговина, Република Србија, Република Северна Македонија, Република Хрватска и Црна Гора. По нив следуваат кандидатите од Руската Федерација, Украина, Велика Британија, Италија, Австрија, Соединетите Американски Држави и Германија.

В свою очередь, признание зарубежных документов об образовании с целью продолжения обучения в Словении – прерогатива непосредственно учебных заведений. Процедурата за признавање на странските документи од завршениот образовен степен со цел продолжување на образовниот процес се заснова на важечкото законодавство земајќи ги предвид државните, меѓународните и мултилатералните договори, коишто ги ратификувала Република Словенија. Процедурата е ополномоштен да ја води вработен од структурниот оддел на универзитетот, каде што студентот ги поднел своите документи. Во случај на донесување на позитивна одлука, нострификацијата на неговите странски документи за завршен степен на образование, странскиот кандидат може да се запише под истите услови како и словенечките кандидати.   

Да напоменеме дека поднесувањето на документите за нострификација на странските документи за завршен степен на образование со цел продолжување на образованието не е задолжителна, а терминот „нострификација“ во Република Словенија не се користи веќе 14 години, од моментот кога Законот за нострификација на странските документи за завршен степен на образование повеќе не е во употреба.

Извор: delo.si