Шесто заседание на Ректорската конференција на Република Словенија

Во петок на 18 јануари 2019, на Универзитетот во Нова горица во дворецот Лантерна во Випава, ќе се оддржи шестото заседние на Ректорската конференција на Република Словенија (RKRS), под претседателство на Универзитетот во Нова Горица. Ректорската конференција ќе ја води нејзиниот претставнкик, проф. др.Данило Завратник.

Дневен ред на Ректорската конференција на РС:

 1. Потврда на дневниот ред на седницата
 2. Потврда на записниците
 3. Преглед на реализација на заклучоците од 5-та редовна седница од 30.11.2018
 4. Програма на работа на Министерството за образование, наука и спорт во областа на високото образование и наука
 5. Привремен буџет на Министерството за образование, наука и спорт и ребаланс
 6. Предлог за дополнувања на колективниот договор
 7. Повик на Комисијата за медицинска етика во врска со надлежностите на универзитетските комисии за издавање на согласност за поединечни видови истражувања
 8. Смена на Мерењата за акредитација и за надворешна евалуација на високошколските заводи и студиски програми
 9. Матурата како услов за запишување на универзитет
 10. Спроведување на клинички вежби во областа на здравствената нега
 11. Соработка со Ректорската Конференција на Република Словенија во студијата на Европските здруженија на универзитети во врска со идните договори со издавачите (»Scholarly Read & Publish Agreement: Scenario & Modelling Study«)
 12. Работни групи
 13. Иницијативи и предлози на членовите на Ректорската конференција на РС
 14. Разно

Во 17:30 часот, по завршувањето на заседанието на Ректорската конференција, во докторската соба на Универзитетот во Нова Горица во дворецот Лантерна во Випава (Главни трг 8) ќе се оддржи новинарска конференција.

Извор: ung.si