Со студентската работа ќе убиете три муви со еден удар. Заработка, ново работно искуство и поголеми шанси за вработување

Студентите во Република Словенија имаат можност за така наречена студентска работа. Преку привремена и повремена работа, младите кои во процесот на студирањето сакаат да се приклучат на пазарот на трудот – било од финансиски причини или поради можноста за стекнување на вредно работно искуство и компетенции. Студентската работа може да ја подобри социјалната положба или материјалните можности на студентот, а истовремено за време на образовниот процес ќе се запознае со пазарот на трудот и самото тоа ќе им овозможи да станат поконкурентни во подоцнежната потрага по (прво) вработување.