Studenti Fakulteta za turizam Univerziteta u Mariboru pozvani na učešče u projektima u okviru programa „Kreativanim putem do znanja“

Studenti Fakulteta za turizam Univerziteta u Mariboru pozvani su da učestvuju u projektima „Projektni rad s neekonomskim i neprofitnim sektorom – Studentski inovativni društveno korisni projekti za period 2016 – 2020. za akademske 2018/2019 i 2019/2020“. Prijave za učešće slati do četvrtka, 12:00, 20. februara 2020. godine.

Ciljevi projekta:

 1. produbljivanje saradnje i integracije sistema visokog obrazovanja sa neekonomskim i neprofitnim sektorima na lokalnom i regionalnom nivou;
 2. uvođenje modela otvorene i fleksibilne tranzicije između obrazovanja i tržišta rada, što će mladima omogućiti konkretno praktično iskustvo već tokom studija;
 3. razvoj veština potrebnih za direktno učešće u sprovođenju ideja i sticanje iskustva u svrhu proširenja mogućnosti zapošljavanja.

Studenti koji učestvuju u periodu realizacije projekta moraju studirati na javno priznatom studijskom programu u Republici Sloveniji, ne smeju biti u radnom odnosu, biti samozaposleni, privatni preduzetnici ili biti prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje kao nezaposleni.

Pozvani su studenti koji ranije nisu učestvovali na sličnim projektima. Satnica: 9 evra bruto/sat, maksimalno 40 sati mesečno (maksimalno 360 evra bruto / mesec).

Kandidati moraju poslati ispunjeni obrazac za prijavu sa imenom projekta i svim traženim podacima, kao i motivacionim pismom (opis trenutnog radnog iskustva, kompetencije i motivi/ razlog za podnošenje prijave za učešće u projektu) na e-mail nastavnika – mentora. Važno: podnošenje prijave ne garantuje učestvovanje u projektu. Mentori će napraviti izbor, tokom kogaće se uzeti u obzir motivaciona pisma.

Projekat 1

Naziv projekta: „ŠIPK – Književni festival Anton Martin Slomšek“.

Mentor na Fakultetu za turizam Univerziteta u Mariboru: doc. dr Jasna Potočnik Topler, jasna.potocnik1@um.si.

Sažetak:

Projekat je posvećen sećanju na Antona Martina Slomška, kulturologa, pisca i umetnika koji je živeo u Brežicama, a koji će postati glavni lik književnog festivala. U okviru festivala analiziraće se i vrednovati njegova književna baština, kao i izvlačiti paralele sa savremenim književnim stvaralaštvom povezanim sa Brežicama i domaćim autorima.

Period realizacije: 4 meseca (mart-jun 2020).

U projektu su uključeni studenti Faulteta za turizam u Mariboru:

 1. 2 studenta master studija turizma;
 2. 2 studenta akademskih studija turizma;
 3. 2 studenta programa visokog obrazovanja u turizmu.

U projektu mogu učestvovati i studenti drugih fakulteta:

 1. 1 student osnovnih studija istorije (Filozofski fakultet Univerziteta u Mariboru);
 2. 2 studenta osnovnih studija programa slovenačkog jezika i književnosti (Filozofski fakultet Univerziteta u Mariboru);
 3. 1 student osnovnih studija sociologije (Filozofski fakultet Univerziteta u Mariboru);

Projekat 2

Naziv projekta: „Mi smo barok III: Formiranje identiteta malog grada. „

Mentor na Fakultetu za turizam Univerziteta u Mariboru: prof. dr Maja Turnšek, maja.turnsek@um.si.

Sažetak:

Projekat „Mi smo barok“ dotiče se tri društveno važna aspekta Brežica: oživljavanje gradskog centra, uzimajući u obzir njegov kulturno-istorijski identitet, uključivanje lokalnih stanovnika na temelju načela „inkluzivnog muzeja“, pružanje resursa i dugoročno stvaranje lokalnog identiteta.

Period realizacije: 4 meseca (mart-jun 2020).

U projektu su uključeni studenti Fakulteta za turizam u Mariboru:

 1. 3 studenta akademskih studija turizma;
 2. 1 studenta programa visokog obrazovanja u turizmu.

U projektu mogu učestvovati i studenti drugih fakulteta:

 1. 1 student osnovnih studija arheologije (Filozofski fakultet Univerziteta u Ljubljani);
 2. 1 student master studija slovenistike (Filozofski fakultet Univerziteta u Ljubljani);
 3. 1 student osnovnih studija računarstva i informatike(Fakultet elektrotehnike, računarstva i informatike, Univerzitet u Mariboru);
 4. 1 student programa sociologije (Fakultet društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani).

Izvor: ft.um.si