Студентите од вишата школа Академиа (Марибор) на стручна екскурзија

Студентите од студиската програма Машинство, во рамките на предметот Квалитет и сигурност на процесите, на 16 ноември 2018 година го посетија претставништвото на фирмата Цимос А.Д. во Марибор.

Фирмата Цимос е водечка машинска фирма во државата која произведува земјоделска механизација и електротехника.

Студентите од студиските програми Градежништво, Машинство и Безбедност, во рамките на предметите Економија на фирмата и Економија и претприемништво, на 29 ноември 2018 година ја посетија Мариборската развојна агенција, каде што активностите на Агенцијата ги претставија раководителите на проектите: Јасна Мак, Ирена Подлетник и м-р Данијела Коцуван.

Интернет-врски: academia.si, academia.si