Študentje FT UM so vabljeni k sodelovanju na projektih

V okviru javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020« na FT UM vabijo študente/študentke k sodelovanju na odobrenih projektih: »Po poti modre frankinje: modra frankinja kot osnova vinskega turizma v Sevnici«, »Po sledeh Antona Martina Slomška v občini Brežice«, »Zgodba o industrijski Metliki: Oblikovanje inovativnih turističnih produktov: industrijski turizem, revitalizacija in trajnost«.

Naložbo sofincirajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS in Evropski socialni sklad.

Cilji projekta: – okrepljeno sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju; – izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in trgom dela, s katerim se bo mladim zagotovilo pridobivanje konkretnih in praktičnih izkušenj že med izobraževanjem; – razvoj znanj, potrebnih za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej in pridobivanju izkušenj za večanje možnosti zaposlovanja.

Predvidena denarna spodbuda študentu/študentki: 9 EUR bruto/uro, največ 40 ur/mesec (največ 360 EUR bruto/mesec). Trajanje projektov »Po poti modre frankinje« in »Po sledeh Antona Martina Slomška v občini Brežice« – 5 mesecev (med aprilom in avgustom 2019). Trajanje projekta »Zgodba o industrijski Metliki« – 4 meseca (1. marca – 1. junija 2019).

Določilo razpisa, v okviru katerega se bodo izvajali projekti, pravi, da morajo biti sodelujoči študenti/študentke, v času izvajanja projekta vpisani v javno veljavni študijski program v Republiki Sloveniji ter ne smejo biti v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki.

Prijavnice, vse zahtevane podatke ter motivacijsko pismo sprejemajo do vključno 28. 2. 2019, do 12. ure na majla: jasna.potocnik1@um.si (projekta »Po poti modre frankinje« in »Po sledeh Antona Martina Slomška v občini Brežice«) in barbara.pavlakovic@um.si (projekt »Zgodba o industrijski Metliki«). Sama prijava še ne zagotavlja sodelovanja v projektu. Pedagoški mentorji bodo izvedli izbirni postopek, v katerem bodo upoštevali tudi motivacijska pisma.

Več o tem in prijavnica

Viri: ft.um.si, ft.um.si