СТУДИИ ВО СЛОВАЧКА

МЕДИЦИНА, СТОМАТОЛОГИЈА,
ФАРМАЦИЈА И БИЗНИС ПРОГРАМИ

СТУДИИ ВО СЛОВАЧКА

МЕДИЦИНА, СТОМАТОЛОГИЈА, ФАРМАЦИЈА И БИЗНИС ПРОГРАМИ

ОПШТА МЕДИЦИНА

Студентите на програмата по општа медицина добиваат релевантни знаења во теориските, предклиничните и клиничните предмети. Во текот на практичната обука ги учат основните методи на превенција, дијагноза и третман. По дипломирањето на интегрираната мастер програма, дипломантите се квалификувани во областа на општата медицина и можат да аплицираат за работа како општ лекар. Студиите по општа медицина траат 6 години, а дипломантите се здобиваат со титулата – доктор по медицина – која овозможува вработување како во рамките на Европската Унија, така и пошироко во светот.
Студентите од шестата година на студии имаат дополнителна можност да ја завршат последната академска година во својата земја. Медицинскиот факултет во Словачка ќе ги признае и уважи сите академски обврски исполнети од овие студенти.
Студиите се завршуваат со успешно положување на последниот државен испит за здобивање со сертификат, кој се одржува на англиски јазик.

 

 

Траење на студиите:
6 години.

Степен на студии: интегрирана мастер програма.

Јазик на студирање: англиски.

Посетување на настава: редовно.

Школарина: 10.500 € на година.

Приемни испити:
хемија и биологија – познавање на англиски јазик (сертификат не е потребен).

Сместување: студентски дом.

СТОМАТОЛОГИЈА

Дипломантите на програмата по стоматологија поседуваат релевантни знаења од теориските, предклиничките и клиничките полиња на стоматологијата.
Во текот на предавањата и практичната настава, студентите по стоматологија ги учат основните превентивни, дијагностички и терапевтски процедури и се обучуваат за самостојна работа на основните практични потфати. Студиите на оваа програма траат 6 години. Дипломантите се здобиваат со титулата – доктор по дентална медицина – која е призната во сите земји од Европската Унија и во поголемиот дел од светот.
Студентите од шестата година на студии имаат дополнителна можност да ја завршат последната академска година во својата земја. Стоматолошкиот факултет во Словачка ќе ги признае и уважи сите академски обврски исполнети од овие студенти.
Студиите се завршуваат со успешно положување на последниот државен испит за здобивање со сертификат, кој се одржува на англиски јазик.

 

 

Траење на студиите:
6 години.

Степен на студии: интегрирана мастер програма.

Јазик на студирање: англиски.

Посетување на настава: редовно.

Школарина: 11.000 € на година.

Приемни испити:
хемија и биологија – познавање на англиски јазик (сертификат не е потребен).

Сместување: студентски дом.

ФАРМАЦИЈА

Дипломантите на програмата по фармација поседуваат високо ниво на знаење и практични вештини во областа на хемијата, биологијата, медицината и фармацевтските производи, со длабоки познавања на тоа како лековите делуваат на човечкото тело, позитивните и несаканите дејства од нив, притоа земајќи ги предвид медицинските и социјалните аспекти на нивното користење. Дипломантите се запознаени со фармацевтската технологија, со резултатите од фармацевтските, микробиолошките и биолошките тестирања на лекови за човечка употреба, a можат да ги оценат и научните податоци за медицинските препарати. Покрај тоа, имаат познавања за правните аспекти на фармацевтската примена.
Студиската програма е во согласност со Дирактивата 2005/36/ЕС на Европскиот парламент и на Советот за признавање на професионалните квалификации.

 

Траење на студиите:
5 години.

Степен на студии: интегрирана мастер програма.

Јазик на студирање: англиски.

Посетување на настава: редовно.

Школарина: 7.500 € на година.

Приемни испити: хемија и биологија – познавање на англиски јазик (сертификат не е потребен).

БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА

Важно: уписот во три термини – на есен, на зима или на пролет!

„City University“ од Сиетл нуди 4 годишна додипломска студиска програма по бизнис администрација (БА). Главна содржина на програмата е менаџмент и други поврзани области од кои се добиваат пошироки познавања на различни бизнис аспекти, како што се: сметководство, финансии, маркетинг, економија, право и меѓународни односи.
Студентите ги подобруваат комуникациските и вештините за донесување на одлуки, базирани на бихевиористички фактори од деловниот свет; добиваат солидна основа за продолжување на образованието во многу административни, инженерски и комерцијални сектори.

 

 

Траење на студиите:
4 години.

Степен на студии: додипломски.

Јазик на студирање: англиски.

Посетување на настава: редовно, вонредно, онлајн.

Школарина: 2.590 € на година.

Приемни испити: англиски (TOEFL сертификат).

МБА Бизнис администрација
Двојна диплома

Важно: уписот во три термини – на есен, на зима или на пролет!

Оваа програма е наменета за студентите со одлично познавање на англискиот јазик кои претендираат на раководечките позиции во компаниите или пак планираат да отворат свој бизнис.
МБА програмата во бизнис администрација со двојна диплома комбинира две акредитирани програми – мастер програмата на Високата школа за менаџмент во Братислава и МБА програмата на „City University“ од Сиетл.
Предавањата се одржуваат во Братислава, од понеделник до четврток. Сите студенти имаат пристап до „CityU“ академската заедница и информациските ресурси. По успешното комплетирање на студиите, дипломантите истовремено добиваат две дипломи – мастер диплома на словачкиот универзитет која е призната од сите земји во ЕУ, и МБА титула која е призната во САД и пошироко. Паралелните студии претставуваат можност за заштеда на време и пари за добивање на две дипломи, а интегрираната листа на предмети го нуди најдоброто од двете програми.

Траење на студиите:
2 години / 2 години и 6 месеци.

Степен на студии: магистерски.

Јазик на студирање: англиски.

Посетување на настава: редовно (2 години), онлајн (2 години и 6 месеци).

Школарина: 2.500 € на година.

Приемни испити: Англиски (TOEFL сертификат).

ОПШТА МЕДИЦИНА

Траење на студиите:
6 години.

Степен на студии: интегрирана мастер програма.

Јазик на студирање: англиски.

Посетување на настава: редовно.

Школарина: 10.500 € на година.

Приемни испити:
хемија и биологија – познавање на англиски јазик (сертификат не е потребен).

Сместување: студентски дом.

Студентите на програмата по општа медицина добиваат релевантни знаења во теориските, предклиничните и клиничните предмети. Во текот на практичната обука ги учат основните методи на превенција, дијагноза и третман. По комплетирањето на интегрираната мастер програма, дипломантите се квалификувани во областа на општата медицина и можат да аплицираат за работа како општ лекар. Студиите по општа медицина траат 6 години, а дипломантите се здобиваат со титулата – доктор по медицина – која овозможува вработување како во рамките на Европската Унија, така и пошироко во светот.
Студентите од шестата година на студии имаат дополнителна можност да ја завршат последната академска година во својата земја. Медицинскиот факултет во Словачка ќе ги признае и уважи сите академски обврски исполнети од овие студенти.
Студиите се завршуваат со успешно положување на последниот државен испит за здобивање со сертификат, кој се одржува на англиски јазик.

СТОМАТОЛОГИЈА

Траење на студиите: 6 години.

Степен на студии: интегрирана мастер програма.

Јазик на студирање: англиски.

Посетување на настава: редовно.

Школарина: 11.000 € на година.

Приемни испити:
хемија и биологија – познавање на англиски јазик (сертификат не е потребен).

Сместување: студентски дом.

Дипломантите на програмата по стоматологија поседуваат релевантни знаења од теориските, предклиничките и клиничките полиња на стоматологијата.
Во текот на предавањата и практичната настава, студентите по стоматологија ги учат основните превентивни, дијагностички и терапевтски процедури и се обучуваат за самостојна работа на основните практични потфати. Студиите на оваа програма траат 6 години. Дипломантите се здобиваат со титулата – доктор по дентална медицина – која е призната во сите земји од Европската Унија и во поголемиот дел од светот.
Студентите од шестата година на студии имаат дополнителна можност да ја завршат последната академска година во својата земја. Стоматолошкиот факултет во Словачка ќе ги признае и уважи сите академски обврски исполнети од овие студенти.
Студиите се завршуваат со успешно положување на последниот државен испит за здобивање со сертификат, кој се одржува на англиски јазик.

ФАРМАЦИЈА

Траење на студиите: 5 години.

Степен на студии: интегрирана мастер програма.

Јазик на студирање: англиски.

Посетување на настава: редовно.

Школарина: 7.500 € на година.

Приемни испити: хемија и биологија – познавање на англиски јазик (сертификат не е потребен).

Дипломантите на програмата по фармација поседуваат високо ниво на знаење и практични вештини во областа на хемијата, биологијата, медицината и фармацевтските производи, со длабоки познавања на тоа како лековите делуваат на човечкото тело, позитивните и несаканите дејства од нив, притоа земајќи ги предвид медицинските и социјалните аспекти на нивното користење. Дипломантите се запознаени со фармацевтската технологија, со резултатите од фармацевтските, микробиолошките и биолошките тестирања на лекови за човечка употреба, a можат да ги оценат и научните податоци за медицинските препарати. Покрај тоа, имаат познавања за правните аспекти на фармацевтската примена.
Студиската програма е во согласност со Дирактивата 2005/36/ЕС на Европскиот парламент и на Советот за признавање на професионалните квалификации.

БИЗНИС
АДМИНИСТРАЦИЈА

Важно: уписот во три термини – на есен, на зима или на пролет!

Траење на студиите: 4 години.

Степен на студии: додипломски.

Јазик на студирање: англиски.

Посетување на настава: редовно, вонредно, онлајн.

Школарина: 2.590 € на година.

Приемни испити: англиски
(TOEFL сертификат).

„City University“ од Сиетл нуди 4 годишна додипломска студиска програма по бизнис администрација (БА). Главна содржина на програмата е менаџмент и други поврзани области од кои се добиваат пошироки познавања на различни бизнис аспекти, како што се: сметководство, финансии, маркетинг, економија, право и меѓународни односи.
Студентите ги подобруваат комуникациските и вештините за донесување на одлуки, базирани на бихевиористички фактори од деловниот свет; добиваат солидна основа за продолжување на образованието во многу административни, инженерски и комерцијални сектори.

МБА Бизнис
администрација

Двојна диплома

Важно: уписот во три термини – на есен, на зима или на пролет!

Траење на студиите:
2 години / 2 години и 6 месеци.

Степен на студии: магистерски.

Јазик на студирање: англиски.

Посетување на настава: редовно
(2 години), онлајн (2 години и 6 месеци).

Школарина: 2.500 € на година.

Приемни испити: Англиски
(TOEFL сертификат).

Оваа програма е наменета за студентите со одлично познавање на англискиот јазик кои претендираат на раководечките позиции во компаниите или пак планираат да отворат свој бизнис.
МБА програмата во бизнис администрација со двојна диплома комбинира две акредитирани програми – мастер програмата на Високата школа за менаџмент во Братислава и МБА програмата на „City University“ од Сиетл.
Предавањата се одржуваат во Братислава, од понеделник до четврток. Сите студенти имаат пристап до „CityU“ академската заедница и информациските ресурси. По успешното комплетирање на студиите, дипломантите истовремено добиваат две дипломи – мастер диплома на словачкиот универзитет која е призната од сите земји во ЕУ, и МБА титула која е призната во САД и пошироко. Паралелните студии претставуваат можност за заштеда на време и пари за добивање на две дипломи, а интегрираната листа на предмети го нуди најдоброто од двете програми.

ШТО ВИ НУДИМЕ?

Избор на додипломска
и магистерска студиска програма

Упис
на факултет

Добивање на
дозвола за престој

3 причини зошто да соработувате со нас:

Анализа на документите на апликантот и индивидуална селекција на студиска програма.

Целосна поддршка во текот на целиот уписен процес, помош во подготовката на документите
и добивањето на дозволата за престој во Словачка.

Брз пристап до сите потребни информации на едно место.

Најчесто поставувани прашања

Англискиот е официјален наставен јазик за сите програми кои се нудат на универзитетите во Словачка. Некои образовни институции нудат дополнителна јазична програма – интензивни курсеви по англиски јазик – пред почетокот на студиите или пак паралелно со нив. Апликантите мора да имаат солидни познавања на англискиот јазик (потребно е Б2 ниво).

Студиските програми по медицина, стоматологија и фармација имаат приемен испит. Испитот се спроведува на англиски јазик, во избраната образовна институција, и се состои од прашања по хемија и биологија. Апликантите имаат можност однапред да се подготват за испитот.

За студиските програми по бизнис администрација нема приемни испити. Но, потребен е TOEFL сертификат не постар од 2 години. Доколку апликантите го немаат овој сертификат, можат да полагаат за негово добивање во самата образовна институција на која аплицирале.

Овие сертификати не се потребни за успешна пријава на приемните испити за програмите медицина, стоматологија и фармација. Доколку кандидатот ги разбира сите прашања во текот на приемниот испит и истиот успешно го положи, се смета дека неговото познавање на англискиот јазик е соодветно.
За бизнис студиските програми е неопходен TOEFL тест.

Според Министерството за образование, моментално постојат 28 универзитети и факултети во Словачка кои покрај предавањата на словачки јазик, нудат и предавања на други јазици, главно англиски. Школарина се плаќа за сите програми кои не се на словачки јазик. Таа изнесува од 750 до 11.000 евра по студиска година.

Сите понудени студиски програми во Словачка се акредитирани и признати во најголемиот број на земји од светот, и  на дипломантите им овозможуваат можности за вработување во сите земји од ЕУ. Дипломантите на словачките универзитети градат успешни кариери и заземаат водечки позиции како дома, така и во странство.

Да, редовните странски студенти во Словачка можат легално да работат до 20 часа неделно.

По дипломирањето во Словачка, може да се остане за живеење и работа. За странските студенти е многу полесно да се најде работа со словачка диплома бидејќи не се бараат посебни работни дозволи.

Како да се аплицира за упис?

Исполнете го образецот подолу или пак пишете му на некој од менаџерите на 2ТМ. Ние ќе ве контактираме веднаш штом ја добиеме апликацијата.

Аплицирајте за

студии во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х