СЛОВАКСКИОТ СИСТЕМ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Словакскиот систем за образование

Ви претставуваме преглед на образовниот систем во Република Словачка. За подобро разбирање, на крајот се додава јасна графичка претстава на системот.

Предучилишно образование

Градинка во Словачка започнува на возраст од 3 години и не е задолжителна. Децата учат да цртаат, да рецитираат, да пеат, да ги именуваат боите и броевите, основни информации за природата и општеството. На возраст од 5 години, последната година од градинката, тие учат геометриски форми, месеци од годината, денови од неделата, итн. Минатата година на предучилишно образование се смета за задолжителна.

Децата можат да бидат сместени во државна или приватна градинка под услов семејството да има регистриран престој во дадената општина.

Примарна едукација

Основно училиште во Словачка е поделено на 2 нивоа:
Прво ниво од 1 – 4 одделение
Второ ниво од 5 – 9 одделение

Учебна година во основно и средно училиште се состои од два поима. Првиот мандат започнува на 1 септември и завршува на крајот на јануари, вториот мандат започнува на 1 февруари и трае до 30 јуни.

Оценување

Учениците во основните училишта добиваат оценки од 1-5 каде 1 е најдобро, 5 е најлошо.

По завршувањето на училишните активности

На крајот од часовите, децата можат да присуствуваат по завршувањето на училишните активности. Учениците од прво ниво можат да го поминуваат слободното време по часовите во посебни училишни установи, т.н. „дружина“. Нивните активности се насочени кон развој на талентите на учениците, подготовка за часови следниот ден и организирање на спортски активности воопшто.

Учениците воопшто можат да одат по училишни клубови во рамките на нивното училиште, посветени на разни области на интерес, на пр. наука, екологија, часови по драма, музика, спорт, фотографија, итн. Деновите на регистрација за одредена активност обично се одржуваат во септември.

Средно образование

Услови за запишување за средно образование

Во последната година од основните училишта учениците одлучуваат за кое средно училиште сакаат да го продолжат своето образование. Училиштата ги прифаќаат студентите врз основа на резултатите од студијата. Некои училишта имаат тест за прием.

Видови средни училишта во Словачка

  ГИМНАЗИИ

 • Времетраење: 4 години
 • Сертификат за напуштање на училиште: Vysvedčenie o maturitnej skúške

Гимназиите ги подготвуваат студентите за високо образование, особено за универзитетите. Тие даваат општо образование, но многумина нудат специјализирани класирани на пр. странски јазици, програмирање или математика.

  Специјализирани средни училишта

 • Времетраење: 4 години
 • Сертификат за напуштање на училиште: Vysvedčenie o maturitnej skúške

Овој вид средни училишта нудат специјализирано образование и обично ги подготвуваат студентите за понатамошно студирање во високообразовните институции.

  Стручни училишта

 • Времетраење: 2-4 години
 • Сертификат за напуштање на училиште: Список на Ужовски – сертификат за чирак или Vysvedčenie o maturitnej skúške

Програмите за средно стручно училиште се состојат од општо образование и стручна обука и учениците редовно посетуваат практични часови, центри за обука и вистински работни места за да научат практични вештини во дадената професија.

Горенаведените средни училишта се завршени со полагање на училиште и учениците добиваат сертификат за „матурита“. Испитот за напуштање на училиштето се состои од два дела, писмен и устен испит. По добивањето на сертификатот „матурита“, студентите можат да аплицираат за високо образование, вклучително и универзитетски студии.

  Конзерваториуми

 • Должина на програмата: 6 – 8 години 6–8 лет
 • Сертификат за напуштање на училиштето: Апсолуториум

Конзерваториумите (Конзерваторија) се специфичен вид училишта кои обезбедуваат ниско и средно образование, како и високо стручно образование во уметничките области, како што се музика, пеење, танцување и драмски уметности.

Терциерно образование

Високото образование во Словачка се спроведува според стандардите на европскиот, болоњскиот систем. Се работи според ЕКТС – Европски систем за трансфер на кредити што овозможува мобилност на студентите и унифицирано признавање на добиените квалификации во рамките на ЕУ и светот.

Услови за запишување за високо образование

По завршувањето на средното училиште, студентите можат да аплицираат за студии на универзитет. Условите за прием на одредена студиска програма може да варираат помеѓу универзитетите, како и помеѓу факултетите. Студентите се прифаќаат врз основа на резултатите од секундарните студии и / или резултатите од приемните испити.

Академска година

Академската година започнува на 1 септември и завршува на 31 август следната календарска година. Поделена е на два или ретко во три семестри.

  Терциерното образование е организирано во рамките на следните студиски програми:

 • Ниво 1: Студиски програми за диплома
 • Ниво 2: Магистерски студиски програми, вклучително и магистерски програми со еден циклус
 • Ниво 3: Програми за докторски студии
 • Специјализација на студии по медицина и стоматолошка медицина

Во моментов, во Словачка има 20 јавни универзитети, 10 приватни универзитети и три државни универзитети и колеџи.

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х