Univerza v Mariboru podpira študente športnik

Na Univerzi v Mariboru so 27. junija 2017 slavnostno podpisali prvo pogodbo o sofinanciranju stroškov udeležbe na športnih tekmovanjih v letu 2017 na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje stroškov udeležbe študentov Univerze v Mariboru na športnih tekmovanjih v letu 2017. Prva pogodba je bila podpisna s športnikom Alešem Zverom, študentom Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Maribor, stalnim članom slovenske atletske reprezentance, vse od kategorije pionirjev pa do članov. V tem času je osvojil več kot 20 naslovov državnega prvaka in dosegel 3 državne rekorde. Odbor za šport Univerze v Mariboru je Alešu Zveru sofinanciranje stroškov, v vrednosti 300 evrov, odobril na podlagi uspešnih rezultatov v preteklem obdobju ter predloženega načrta priprav in tekmovanj. Rok za oddajo vlog na aktualni razpis za sofinanciranje stroškov udeležbe na športnih tekmovanjih je 10. julij 2017.

Sofinanciranje stroškov udeležbe na športnih tekmovanjih poteka na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje stroškov udeležbe študentov Univerze v Mariboru na športnih tekmovanjih v letu 2017, na katerega se lahko prijavijo študenti z veljavnim statusom študenta v času prijave in tekmovanja ter so vpisani v študijski program I. ali II. stopnje, ki ga izvaja Univerza v Mariboru, in niso zaposleni na Univerzi v Mariboru. Rok za oddajo vlog na aktualni razpis je najkasneje do 10. julija 2017, do 12. ure. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Univerze v Mariboru.

Študentje morajo vlogo na razpis za dodelitev sredstev poslati na naslov: Univerza v Mariboru, Odbor za šport, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Prošnja za sofinanciranje – šport – NE ODPIRAJ!« Kot pravočasne se bodo upoštevale vse vloge, poslane po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do 10.7.2017, do 12. ure in vloge poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče rektorata Univerze v Mariboru prispele do 10.7.2017, do 12. ure.

Iz tega razpisa se ne sofinancirajo udeležbe na športnih prvenstvih, ki so direktno ali posredno sofinancirane s strani Slovenske univerzitetne športne zveze (SUSA). Posamezniki, ki se udeležijo športnih prvenstev, ki so direktno ali posredno sofinancirana s strani SUSA, oddajo prošnje za sofinanciranje direktno na Odbor za šport, ločeno od tega razpisa, razen za sofinanciranje udeležbe na univerzijadah, kjer Odbor za šport sam pridobi informacije o udeleženih študentih UM od SUSA in določi višino sofinanciranja glede na razpoložljiva sredstva.

Ločeno od tega razpisa Odboru za šport prošnjo za sofinanciranje podajo tudi ekipe študentov za udeležbo na državnih, meddržavnih oz. meduniverzitetnih tekmovanjih. Ekipe morajo biti v celoti sestavljene izključno iz študentov z veljavnim statusom študenta na Univerzi v Mariboru.

Vir: um.si