Универзитетот од Марибор за прв пат е претставен на светскиот рејтинг Times University Impact Rankings

Универзитетот од Марибор за прв пат зема учество во рангирањето на универзитетите во рамките на подготовките за светскиот рејтинг Times University Impact Rankings. Наведениот рејтинг оваа година за прв пат ги зема во предвид, како универзитетите во својата работа ги следат целите за одржлив развој.

Универзитетот од Марибор зема учество во следните категории на рејтингот:

  1. Цел 3 („Здравје и добро самочувство“) – места 301+,
  2. Цел 4 («Квалитетно и достапно за сите образование») – места 201-300,
  3. Цел 17 («Стекнување на партнерски врски за одржлив развој») – места 301+.

Резултатите на рејтингот Times University Impact Rankings потврдуваат, дека универзитетот од Марибор е високообразовна установа, која што овозможува квалитетни образовни услуги. Универзитетот од Марибор се вбројува помеѓу 1000 најдобри универзитети во светот.

Извор: um.si