Универзитетот во Љубљана денеска празнува 100 годишнина

На денешен ден, 23 јули 1919 година, регентот Александар Караѓорѓевиќ со потпишување на законот го формирал свеучилиштето на Кралството на Србите, Хрватите и Словенците во Љубљана односно денешниот Универзитет во Љубља на.

Photo: Mr. Kaya on Visualhunt / CC BY-NC-ND

Му честитаме на Универзитетот во Љубљана!

Извор: 100 годишнина од Универзитетот во Љубљана и Универзитетот низ бројки во 2018