Во Образовниот центар во Велење на средбата со партнерите беа разгледани перспективите за реализација на меѓународните проекти

Во четвртокот, на 23-ти јануари 2020 година, се одржа средба со гостите, деловните партнери на Образовниот центар од Велење, претставници од економијата, од областа на образованието и државното управување. На словенечките и странските гости им беа претставени резултатите од работењето во 2019 година и плановите за иднината. Посебен акцент беше ставен на учеството на образовната установа во меѓународните проекти.

Така се реализира проектот Talentjourney, насочен кон создавање на платформи за професионално мајсторство, наменето за воспоставување на партнерски односи во сферата на бизнис-образованието, развојот на центрите за иновации, распространувањето на технологии и виртуелни демонстрациски центри по пат на размена на опрема и искуство, организирање на истражување и разработка на производи и услуги со активно учество на учениците од средните стручни образовни установи. Проектот исто така предвидува функционирање на бизнис-инкубатори, каде учениците можат да развиваат свои претприемнички вештини, да отворат сопствени бизнис-проекти/старт-ап и да се подготоват за самостојно работење.

Покрај тоа, во 2020 година Образовниот центар од Велење заедно со меѓународните партнери ја започнува реализацијата на проектот CIRCLE за разработка и отворање на кружни иновациски градски лаборатории (CIRCLabs). Проектот предвидува создавање и проверка на иновациските модели на кружна економија во четири пилот области: индустриска симбиоза; електронски отпад; органски отпад и градежен отпад. Основна цел на проектот CIRCLE се состои во преносот на знаења за практичните можности за управување со животната средина и заштитата на екосистемот во регионот на Јадранот.

Во текот на средбата директорот на Образовниот центар од Велење Јанко Погорелчник и раководителот на Центарот за бизнис-образование Дарко Лихтенекер потпишаа спогодба за соработка со новите партнери, со компаниите Robert Bosch d.o.o., GMT d.o.o. и M2M informacijski sistemi d.o.o. Тие заедно ќе работат во сферата на разработката на образовни програми, одржување на предавања и заедничко претставување на европските пазари.

Извор: scv.si