За студентите од словенечките високообразовни институции е објавен конкурс за доделување на стручни стипендии Premogovnik Velenje

Групата Premogovnik Velenje објави конкурс за доделување на стручнистипендии за студенти од високите образовни институции во земјата од 2019/2020 студиска година. Список на стипендирани специјалности: електротехнички инженер, шумски инженер, машински инженер, инженер геотехнолог, градежен инженер.
Стипендистите од групата Premogovnik Velenje добиваат можност за квалитетна практична подготовка како бонус за стипендијата (за успешната работа), бесплатен медицински преглед, храна и прат плаќа групата, професионални екскурзии. Во иднина стипендистите имаат можност за вработување во компаниите ќерки.
Вработените од групата се научни раководители при подготовката на истражувачките, дипломските и магистерските работи на стипендистите.
Рокот за поднесување на пријавите е до 15-ти октомври 2019 година. Адреса: Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje. Пријавата на кандидатот треба да има во себе резиме, кратко мотивациско писмо, документи за образованието. При изборот на кандидатот ќе се зема во предвид неговата успешност во учењето, постигнувањата, склоноста кон избраната професија, и други критериуми, наведени во документите на групата.
Извор: vss.scv.si