Zahtevi profesija bliske budućnosti: kritičko mišljenje i kreativnost

Prema studiji kompanije Levy & Murnane, potrebe poslodavaca su se radikalno promenile od 2013. godine. Smanjuje se broj rutinskih i nestandardnih ručnih zadataka i rutinskih kognitivnih radnih zadataka. Istovremeno raste potreba za radom sa novim informacijama za rešavanje nestrukturisanih problema.

Drugim rečima, u kratkom roku smanjiće se broj radnih mesta sa dobro definisanim opisima poslova, a povećavaće se potreba za osobljem sposobnim za komparativno istraživanje i kritičko razmišljanje. U tom smislu, radna mesta u bliskoj budućnosti zahtevaće promene u načinu razmišljanja – od kreativnosti i inovacije do kritičkog promišljanja, rešavanja problema i donošenja odluka. Radni procesi će uključivati još više komunikacije i saradnje. Uz to će biti potrebna visok nivo informacija i (uključujući) računarsku pismenost.

Prema Svetskom ekonomskom forumu, osnovnih 10 veština i sposobnosti potrebnih u 2020. godini biće: sposobnost rešavanja složenih problema; kritičko razmišljanje; kreativnost; sposobnost biranja kadra; sposobnost saradnje s drugima; emocionalna inteligencija; sposobnost donošenja promišljenih odgovornih odluka; svest uslužnog sektora; pregovaračke veštine i kognitivna fleksibilnost.

Izvor: student.si