Zeleni kompas, nagrada za najboljšega diplomanta FT UM študijskega leta 2017/2018

Predloge za podelitev Zelenega kompasa študentu, za študijsko leto 2017/2018, je potrebno oddati do 5. 3. 2019. Obrazec se nahaja v prilogi.

Namen podeljevanja Zelenega kompasa študentom fakultete je v spodbujanju kvalitetnega študijskega, raziskovalnega in drugega dela študentov, ki prispeva k strokovni in osebnostni rasti študentov ter k ugledu fakultete kot izobraževalne in raziskovalne organizacije.

Zeleni kompas se podeljuje najboljšemu diplomantu, ki je redno napredoval, diplomiral ali magistriral največ 1 leto pred 1. marcem 2019, je bil v času študija vsestransko aktiven ter tako pomembno prispeval k promociji in prepoznavnosti fakultete in univerze na lokalni, regionalni ter mednarodni ravni.

Predlog za podelitev Zelenega kompasa študentu lahko poda mentor, študentski svet ali sam študent na komisijo, pristojno za študijske zadeve (KŠZ), najkasneje do vključno 5. marca 2019.

KŠZ najkasneje 30. marca 2019 pregleda prispele vloge ter s strani referata za študentske zadeve za kandidate pridobi informacijo o višini povprečne ocene kandidatov ter oceni diplomskega dela.

KŠZ obrazložen predlog za prejemnika Zelenega kompasa, skupaj s seznamom vseh kandidatov ter vsemi prilogami, najkasneje do 30. marca 2019 posreduje Senatu fakultete, ki najkasneje do 25. aprila 2019 potrdi prejemnika Zelenega kompasa. Izbranega prejemnika za Zeleni kompas dekan predlaga za Rektorjevo nagrado.

Več o tem

Vir: ft.um.si